Novem | digital customer-oriented agency

Regulamin współpracy z Wydawcami

Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy:
 1. Wydawcą,
 2. oraz
 3. NOVEM SP. z o.o. z siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000267639, NIP: 6772280250, REGON 120352594, kapitał zakładowy: 481.000 PLN,
Wydawca akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Novem zgodnie z Regulaminem.

§1 (przedmiot Regulaminu)

 1. Przedmiotem Regulaminu są warunki prezentacji reklamy przez Wydawców i zasady wynagradzania Wydawców za prezentację takiej reklamy.

§2 (definicje)

 1. Serwis oznacza zbiór wzajemnie powiązanych stron internetowych, wraz z treściami, projektem, grafiką i mechanizmami informatycznymi, zamieszczonych pod unikalnym adresem internetowym.
 2. Aplikacja oznacza program użytkowy wraz z treściami, projektem, grafiką i mechanizmami informatycznymi.
 3. Link oznacza element strony internetowej, lub innego przekazu internetowego, którego wskazanie przez użytkownika Internetu powoduje przekierowanie tego użytkownika na Stronę Docelową.
 4. Reklama oznacza formę reklamy internetowej, najczęściej grafikę lub animację na stronie, link tekstowy lub mailing.
 5. Strona Docelowa oznacza stronę lub strony internetowe wskazane przez Novem w Zasadach programu.
 6. Zasady programu oznaczają dokument, w którym indywidualnie dla każdego reklamowanego produktu lub usługi oraz każdego Wydawcy Novem określa i przekazuje Wydawcy co najmniej:
  1. warunki wynagradzania Wydawcy.
  2. Stronę Docelową.
  3. okres w którym mogą być emitowane Reklamy.
 7. Zdarzenie oznacza określone w Zasadach programu zdarzenie, takie jak unikalne kliknięcie, wypełnienie formularza (lead), sprzedaż online i inne, wynikające z prezentacji użytkownikowi Linku przez Wydawcę, lub odsłona reklamy, będące podstawą wynagrodzenia Wydawcy.
 8. Reklamodawca oznacza partnera handlowego Novem, zainteresowanego emisją Reklamy w Serwisie lub Aplikacji Wydawcy.

§3 (oświadczenia)

 1. NOVEM oświadcza i gwarantuje Wydawcy, że dysponuje niezbędnymi środkami technicznymi (sprzęt, oprogramowanie, itp.) umożliwiającymi współpracę zgodnie z Regulaminem.
 2. Wydawca oświadcza i gwarantuje NOVEM, że dysponuje niezbędnymi zasobami umożliwiającymi współpracę zgodnie z Regulaminem oraz że przysługują mu wszelkie prawa do Serwisu lub Aplikacji.
 3. Wydawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa do prezentacji Reklamy,
 4. Wydawca oświadcza, że znane są mu zapisy dotyczące przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, oraz zobowiązuje się przestrzegania powyższego Rozporządzenia w każdym aspekcie współpracy z Novem.

§4 (prawa i obowiązki Novem)

 1. Novem będzie z zachowaniem najlepszej staranności rejestrował emisję Reklamy i wynikające z niej Zdarzenia.
 2. Novem udostępni Wydawcy określone w Zasadach programu statystyki dotyczące emisji Reklamy i wynikających z tego Zdarzeń. Wydawca będzie miał do takich danych dostęp online poprzez panel WWW, do którego dostęp otrzyma od Novem po dokonaniu rejestracji i akceptacji warunków Regulaminu.
 3. Novem będzie udostępniać Wydawcy Reklamy w celu wykorzystania ich zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. W przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Wydawcę Regulaminu Współpracy, Novem może w każdym czasie zażądać przesłania kserokopii dowodu osobistego Wydawcy pod rygorem odstąpienia od współpracy ze skutkiem natychmiastowym.

§5 (prawa i obowiązki Wydawcy)

 1. Wydawca ma prawo umieszczać Reklamy lub wysyłać je do użytkowników Internetu, którzy wyrazili na to zgodę i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie określone w Zasadach Programu.
 2. Wydawca ma prawo prezentować Reklamy w dowolny wybrany przez siebie sposób przy czym:
  1. Każdy sposób prezentacji Linków i/lub Reklamy musi być zaakceptowany przez Novem.
  2. Sposób prezentacji Reklamy nie może wprowadzać użytkownika Serwisu lub Aplikacji w błąd co do tego gdzie prowadzi Link umieszczony w tej Reklamie.
 3. Wydawca zobowiązuje się do niegenerowania sztucznego ruchu, to znaczy ruchu niespowodowanego przez świadome działania indywidualnych użytkowników Serwisu lub Aplikacji, których motywacją jest skorzystanie z umieszczonej na Stronie Docelowej oferty.
 4. Wydawca zobowiązuje się do niepodejmowania działań niezgodnych z założeniami niniejszego Regulaminu, mających na celu zawyżanie kwoty opłat należnych Wydawcy, w szczególności poprzez wykorzystywanie kontaktów do znajomych i bliskich bądź namawianie ich do działań, które chodź podejmowane z założenia nie będą skutkować skorzystaniem z oferty zamieszczonej na Stronie Docelowej.
  1. Wydawca zobowiązuje się do udzielenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Novem sp. z o.o. w celu prowadzenia współpracy w zakresie reklamy i marketingu internetowego, przesyłania informacji, najmu powierzchni reklamowej ale także określenia preferencji co do zakresu współpracy lub określenia potencjału współpracy. Wydawca oświadcza, że rozumie, iż wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza jednoczesne rozwiązanie umowy o współpracy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu.
  2. Wydawca zobowiązuje się do niepodejmowania działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami, czy nieetycznych, w szczególności niezamieszczania Reklam na stronach zawierających materiały pornograficzne, pedofilskie, rasistowskie itp.
  3. W przypadku stwierdzenia świadomych działań Wydawcy, o których mowa w pkt 4 podpunkt3, 4 i 5 powyżej Novem ma prawo podjąć adekwatne kroki, w szczególności zakwestionować wysokość wynagrodzenia Wydawcy, żądać zaprzestania działać niezgodnych z Regulaminem i ewentualnego zadośćuczynienia, rozwiązać współpracę w trybie natychmiastowym.
  4. Wydawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich szkód i uzasadnionych kosztów poniesionych przez Novem oraz jej pracowników i współpracowników w związku z nienależytym wykonywaniem bądź niewykonywaniem Umowy przez Wydawcę, w tym wynikającym z tego naruszeniem przepisów prawa. Zobowiązanie Wydawcy dotyczy w szczególności: wszelkich kwot zasądzonych wyrokiem, ostateczną decyzją lub innym orzeczeniem tytułem odszkodowania, zadośćuczynienia, kwot administracyjnych kar pieniężnych nałożonych przez Organ Nadzorczy, jak również kwot pieniężnych, do zapłacenia których Novem zobowiązała się na mocy ugody sądowej lub pozasądowej zaakceptowanej w formie pisemnej przez Wydawcę, kosztów postępowania oraz uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, kosztów wykonania wyroku, decyzji administracyjnej, innego orzeczenia lub ugody, w tym złożenia odpowiednich oświadczeń i usunięcia skutków naruszenia, poniesionych przez Novem, na skutek roszczenia lub postępowania administracyjnego skierowanego przeciwko Novem, pod warunkiem jednakże uprzedniego poinformowania Wydawcy o wszczęciu postępowania mogącego skutkować wydaniem takiego wyroku, decyzji lub innego orzeczenia bądź zawarciem ugody.
 5. Podczas rejestracji Wydawca określa swój status i oświadcza, że jest:
  1. firmą – co oznacza wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej czyli osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, a także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, Wydawca podaje swój numer NIP. Przy pierwszym wystawianiu dokumentu kosztowego Wydawca określa także czy jest zarejestrowany jako podatnik podatku VAT czynny.
  2. osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
Przy pierwszym wystawianiu dokumentu kosztowego Wydawca określa czy jest zarejestrowany jako podatnik podatku VAT czynny i podaje swój numer PESEL. Zobowiązanie rozliczenia podatkowego za wystawiane dokumenty sprzedaży ciąży na Wydawcy. Jeżeli Wydawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej otrzyma wynagrodzenie za najem części własnej strony internetowej rozlicza podatek od przychodów z tytułu umów nienazwanych o podobnym charakterze do umów dzierżawy (zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 2010 roku potwierdzony wyrokiem NSA z 2012r.). Jeżeli Wydawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, nieposiadający własnej strony internetowej, otrzyma w danym roku kalendarzowym wynagrodzenie za promowanie programów Novem w internecie, to po zakończeniu tego roku kalendarzowego Novem wystawi mu PIT8C. O podanie danych niezbędnych do wypełnienia PIT8C Wydawca zostanie poproszony podczas wystawiania pierwszego dokumentu kosztowego. Wydawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Novem o wszelkich zmianach dotyczących statusu Wydawcy (np. zmiana osoby fizycznej nieprowadzącej działalności na status „Firma”, zmiana statusu VAT, zmiany teleadresowe). Powiadomienie Novem następuje przez wprowadzenie przez Wydawcę stosownych zmian w Panelu Wydawcy.

§6 (wynagrodzenie Wydawcy)

 1. Sposób obliczania wynagrodzenia Wydawcy za prezentację Reklamy będzie określany każdorazowo w Zasadach programu.
 2. Novem po otrzymaniu od Reklamodawców kompletu raportów dotyczących Zdarzeń, będących podstawą wynagradzania Wydawcy, udostępni Wydawcy zbiorcze zestawienia określające wynagrodzenie.
 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 2 powyżej, płatne będzie z dołu, w okresach miesięcznych jednakże dopiero po przekroczeniu kwoty 200 zł, na podstawie faktur lub rachunków wystawionych przez Wydawcę. Termin płatności faktury lub rachunku wynosi 21 dni od daty ich otrzymania przez Novem.

§7 (komunikacja)

 1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich czynnościach i przeszkodach mających wpływ na realizację współpracy.
 2. Wszelkie zawiadomienia, zgody lub inna korespondencja, poza zgłaszaniem usterek w Serwisie lub Aplikacji będzie przekazywana w formie pisemnej i przesłana listem poleconym lub e-mailem.
 3. Sprawy bieżące nie wprowadzające zmian we współpracy będą ustalane przez upoważnionych przedstawicieli Stron poprzez e-mail.
Do Wydawcy, na dane podane przez niego podczas przystąpienia do współpracy. Do Novem:
ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków
e-mail: wydawcy@novem.pl
Tel. (12) 4262390; Fax: (12) 4262395
Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres do doręczeń za skuteczne.

§8 (poufność)

 1. Strony zobowiązują się do utrzymania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych i innych informacji o poufnym charakterze dotyczących współpracy lub uzyskanych od siebie w związku z jej wykonaniem i zobowiązują się do nie ujawniania tych informacji bez pisemnej zgody drugiej Strony.

§9 (postanowienia końcowe)

 1. Akceptując warunki Regulaminu Wydawca nawiązuje z Novem współpracę na czas nieokreślony.
 2. Każda ze Stron jest uprawniona do odstąpienia od współpracy za pisemnym wypowiedzeniem, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Żadna ze stron nie ma prawa przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających ze współpracy bez zgody drugiej Strony.
 4. W kwestiach nieunormowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego i obowiązującego prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej Strony, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu w sposób polubowny, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Novem.
 6. Wydawca jest zobowiązany do bieżącego kontrolowania zmian w Regulaminie pod adresem – novem.pl.